تماس با آی گیلاس:

تلفن: ۰۹۱۶۴۶۰۲۳۲۶

بازرسی و شکایات: ۰۹۱۶۴۶۰۲۳۲۶

ادرس:

شیراز بلوار پاسداران.

کدپستی: ۷۱۷۵۹۵۷۱۱۱